FONDENS

BEVILLINGER

 

Læs vores kriterier for bevilling nederst på siden.

 

Støttebidrag i 2015:

Til "Fredsskat til Folket"- og UPR-kampagnen.

Læs mere her på siden.

 

28-29/03-2015:

Deltagelse i verdenskonferencen afholdt af CPTI Conscience and Peace Tax International i London (England).

Læs mere på www.cpti.ws

 

Støttebidrag i 2008:

Til CPTI Conscience Peace Tax International.

Læs mere på www.cpti.ws

 

Til Danmarks Fredsråd.

Læs mere på www.danmarksfredsraad.dk

 

12-16/11-2008

Espergærde Gymnasium – Model United Nations (EG-MUN), årets konference.

Læs mere på www.egmun.org

 

5-7/09-2008:

Deltagelse i verdenskonferencen afholdt af CPTI Conscience and Peace Tax International i Manchester (England).

Læs mere på www.cpti.ws

 

Støttebidrag i 2007:

Til Danmarks Fredsråd.

Læs mere på www.danmarksfredsraad.dk

 

21-25/11-2007

Til EG-MUN Espergærde Gymnasium – Model United Nations, årlig konference.

Læs mere på www.egmun.org

 

Støttebidrag 2006:

Til Sandra Kristina Vystavel og hendes praktik-ophold ved FN i New York.

 

Til CPTI Conscience and Peace Tax Inter-national

Læs mere på www.cpti.ws

 

Til Dahr Jamail besøg, anerkendt uafhængig amerikansk journalist med irakisk baggrund.

Læs mere på www.dahrjamailiraq.com

 

18/3-2006

Til NTK "Nej til Krig”-demonstrationer og de fortsatte fredspromoverende aktiviteter.

Læs mere på www.nejtilkrig.dk

 

20/5-2006

Til Fredsfestivalen 2006.

Læs mere på www.fredsfestival.dk

 

22-26/11-2006

Til EG-MUN Espergærde Gymnasium – Model United Nations, årlig konference.

Læs mere på www.egmun.org

 

Støttebidrag i 2005:

Til Kvinder i dialog – Human Rights March”.

Læs mere på www.humanrightsmarch.dk

 

Til ”WhistleBlowers”, en organisation, der bl.a. står bag Frank Grevil i hans retssag.

Læs mere på www.whistleblowers.dk

 

Til Ulrik Hansen og hans studierejse til Nepal.

Nürnberg-principperne blev udformet af dommere under såkaldte Nürnbergproces i Tyskland i 1945-46. Nürnberg-domstolens principper og dokumenter har siden retssagen mod nazistiske krigsforbrydere været endegyldige i definition af "forbrydelser mod freden", "- mod menneskeheden" og "krigsforbrydelser".

 

Læs her Charter of the International Military Tribunal på engelsk i sin fulde udgave fra 08/08-1945.

 

Det centrale afsnit i domstolens charter gengives her:

 

Artikel 6 (uddrag):

 

De følgende handlinger, eller hver enkelt af dem, er forbrydelser, som falder inden for Tribunalets jurisdiktion, og for hvilke der skal bæres et individuelt ansvar:

 

(a) Forbrydelser mod freden: nemlig planlægning, forberedelse, indledning eller gennemførelse af en aggressionskrig, eller en krig, som krænker internationale traktater, aftaler eller garantier, eller deltagelse i en fælles plan eller sammensværgelse med henblik på noget af det nævnte;

 

(b) Krigsforbrydelser: nemlig krænkelser af love eller sædvaner for krigsførelse. Sådanne krænkelser rummer, men kan ikke begrænses til, mord, mishandling eller deportation af civilbefolkningen fra eller i besat område til slavearbejde eller med noget andet formål, mord eller mishandling af krigsfanger eller folk til havs, drab på gidsler, plyndring af offentlig eller privat ejendom, vilkårlig ødelæggelse af storbyer, byer eller landsbyer, eller ødelæggelse, som ikke begrundes af militær nødvendighed;

 

(c) Forbrydelser mod menneskeheden: nemlig mord, udryddelse, slavebinding, deportation og andre umenneskelige handlinger, begået mod enhver civilbefolkning, før eller under krigen, eller forfølgelser af politiske, racemæssige eller religiøse grunde ved gennemførelse af eller i forbindelse med nogen forbrydelse indenfor Tribunalets jurisdiktion, uanset om den krænker det lands love, hvor den begås, eller ej.

 

Ledere, organisatorer, anstiftere og medskyldige , som deltager i udarbejdelsen eller gennemførelsen af en fælles plan eller sammensværgelse for at begå enhver af de foran nævnte forbrydelser er ansvarlige for alle handlinger, som foretages af en hvilken som helst person ved en sådan plans gennemførelse.

 

***

 

Principperne er anerkendt af den Internationale Lovkommission i FN i 1950, og dermed gjort til international lov - læs den danske gengivelse her.

Kriterier for uddeling af Fredsskattefonden i Danmarks bevillinger

Fonden har begrænsede midler, og du bedes derfor ansøge om en given bevilling i god tid min. 3 mdr.

Vi søger at skabe varige forbedringer mod realiseringen af friheden til at vælge fredelig konfliktløsning frem for den obligatoriske militærskat. Vi kan derfor med god samvittighed præsentere ovenstående, tidligere støttede projekter, samarbejdspartnere, organisationer og fredspromoverende aktioner.

Når du søger skal være afklaret med dit behov, idet fondens midler dels går til administration og dels til fredsskattefondens bevillinger. De indgår til dels fra gaver og dels fra medlemskontingent.

Du forpligtes at evaluere projektet og resultater, hvis du modtager en bevilling. Vi begrunder som regel ikke afslag, så vær god og forklar baggrund, fokus, forløb samt formålet med din ansøgning.

Vi har sommetider ydet bidrag til begivenheder, gæsteophold, konferencer, samarbejdspartnere og det store arbejde med at tilvejebringe fredelig konfliktløsning som et alternativ til dominerende militære midler i Danmark såvel som i resten af verden via ny forskning i fred- og konfliktløsning og respekt for tanke-, samvittighed- og religions-frihed. Søg en bevilling eller indled samarbejdet.

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved