Simon Lewis, an Australian volunteer lifesaver from Melbourne is traveling to Greece, to participate in the efforts to rescue refugees, attempting to reach the Greek island of Lesbos.

HENVISNINGER TIL

SAMARBEJDSPARTNERE

 

Vi går i dialog med alle, der vil diskutere fred og frihed; alle er velkomne til at kontakte os mht. spørgsmål og samarbejde!

 

Fredsskattefonden i Danmark arbejder for menneskerettigheder, herunder særligt tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed til at manifestere selvbestemmelse om ikke-vold i ens eget liv og virke. Vi er derfor stolte af at præsentere vores samarbejdspartnere for fred, civilsamfund og menneskerettigheder. Vi henviser via links:

SAMARBEJDSPARTNERE FOR

FREDELIG KONFLIKTLØSNING

 

CPTI Conscience Peace Tax International

CPTI er en international non-profit organisation etableret for de nationale bevægelser, der arbejder for legalisering af fredelig konfliktløsning som et ikke-voldeligt alternativ til obligatorisk militærskat og tvungen våbenproduktion.

Læs mere på www.cpti.ws

 

OHCHR Office of the High Comissioner of Human Rights

OHCHR er de Forenede Nationers principale myndighed indenfor menneskerettigheder og har mandat fra det internationale samfund til at promovere og beskytte de værdier, som fremgår af FN's Menneskerettighedserklæring. OHCHR indgår som en del af FN's Sekretariat i Geneve, Schweiz. Det er OHCHR, der behandler og bedømmer menneske-rettighedernes tilstande i alle lande via det såkaldte UPR Universal Periodic Review.

Læs mere på www.ochr.org og om UPR.

 

UN United Nations

UN eller Forenede Nationer er en international organisation stiftet i 1945 med nu 193 medlemsstater. Missionen er ifølge De Forenede Nationers Pagt bl.a. artikel 1.1.:

 

1.1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.

Læs mere her.

 

FN-pagten består af et præambel og en serie artikler, der er inddelt i kapitler. Præ-ambelet består af to væsentlige dele: Den første del indeholder et generelt mål om at opretholde freden og den internationale sikkerhed, samt respekten for menneske-rettighederne; den anden del af præambelet er en erklæring, der ligesom en aftale fortæller, at De Forenede Nationer har opnået enighed om indholdet af pagten.

Læs mere på www.un.org

 

EU-Kommissionen

EU er et enestående økonomisk og politisk samarbejde mellem 28 europæiske lande, som tilsammen dækker det meste af kontinentet. EU blev oprettet i kølvandet på anden verdenskrig. Første skridt var at styrke det økonomiske samarbejde: idéen bag var, at lande, der handler med hinanden, bliver økonomisk afhængige af hinanden og derfor med større sandsynlighed prøver at undgå konflikter.

Læs mere på www.europa.eu

 

Conscience Taxes For Peace Not War

Conscience er Storbritaniens nationale fredsskatte kampagne, der promoverer inter-national fredsskabelse, herunder forebyggelse af konflikter, konflikthåndtering og ikke-voldelige interventioner, som alternativ til obligatorisk militærskat. Conscience har også fremstillet lovforslag, Tax for Peace Bill Draft, for parliamentet og samler underskrifter ind til regeringen i form deres egen fredsselvangivelse, Peace Tax Return.

Læs mere på www.conscienceonline.org.uk

 

Netzwerk Friedensteuer

Dette netværk blev stiftet i Tyskland i 1983 som folkelig bevægelse mod oprustning og militarisering og altså for fredelig konfliktløsning. Foreningen har for nyligt påbegyndt en national underskriftsindsamling.

DFH Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp arbejder på baggrund af humanitære principper og menneske-rettigheder med alle aspekter af flygtningesagen, med det overordnede mål, at hjælpe med at skabe varige løsninger for flygtninge og internt fordrevne.

Læs mere på www.flygtning.dk

 

TID TIL FRED - aktiv mod krig

Dansk organisation for aktive kampagner mod krig, demonstrationer for fred, initiativer og bevægelser mod fredsskabelse i ind- og udlandet vha. ikke-voldelige konfliktløsning.

Læs mere på www.tidtilfred.dk

 

AMK Aldrig Mere Krig

AMK arbejder på at finde alternativer til oprustning, og på at udvikle forsvarsformer, der bygger på ikke-vold. AMK er dansk afdeling af Krigsmodstandernes Internationale Forbund, War Resisters' International. Fredsskattefonden i Danmark er delvist opstået ud fra AMK-bevægelsen.

Læs mere på www.aldrigmerekrig.dk

 

RIKO Rådet for International Konfliktløsning

RIKO er en udenrigspolitisk tænketank oprettet i 2009 med det formål at bidrage til et velinformeret beslutningsgrundlag for en demokratisk dialog om dansk udenrigspolitik. Center for Konfliktløsning er repræsenteret i Rådet.

Læs mere på www.riko.nu

 

TFF Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning

TFF er en international tænketank og et globalt netværk for fred med fredelige midler stiftet i 1986 af Christina Spännar og Jan Øberg, og beliggende i Lund i Sverige. TFF har til formål at fremme engagement for fredsarbejde fra græsrødderne til magtens korridorer mht. FN-Deklarationens ord om at "fred skal skabes med fredelige midler".

Læs mere på www.transnational.com

 

DKR Det Kriminalpræventive Råd

Fra DKR's hjemmeside kan du downloade materiale om kon-struktiv konflikthåndtering i skolen, bl.a. projektrapporten "Skolens sociale liv" og publikationen "Grib konflikten".

Læs mere på www.dkr.dk

 

AMOK Antimobbekonsulenterne

Fokuseret indsats mod mobning i skoler. AMOK præsenterer seneste nyt på området samt mulighed for at booke en anti-mobbekonsulent.

Læs mere på www.mobbeland.dk

 

MS Mellemfolkeligt Samvirke

MS er en medlemsorganisation, der kombinerer bistand, udveksling og oplysning med både politisk lobbyisme og aktivt græsrodsarbejde.

Læs mere på www.ms.dk

 

Esberg Fredsbevægelse

Fred er for Esbjerg Fredsbevægelse mere end fravær af krig. For at opnå fred, skal der også arbejdes på økonomisk lighed, politisk frihed, social retfærdighed og en bære-dygtig udvikling.

Læs mere på www.peaceweb.dk

 

Fredsvagten

Fredsvagten har været i opposition til bomber og krigsførelse i fremmede i lande i 14 år foran Christiansborg hver eneste dag siden 18/11-2001. Fredsvagten er modstandere af landets aggressive forsvars- og udenrigspolitik samt krigsførelse som konfliktløsning, der anses for at medføre de største flygtningestrømme i Europa siden 2. Verdenskrig.

Læs mere på www.fredsvagten.dk

 

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Denne organisatione kunne 2015 i fejre både 100-års jubilæum samt 100-års jubilæet for kvindernes valgret i Danmark. I den anledning er et museum opstillet, der fokuserer på to historier, som er knyttet til året 1915.

Læs mere på www.kvindefredsliga.dk

 

Kunstnere for Fred

Kunstnere for fred er den danske afdeling af PAND INTERNATIONAL Performers and Artists for Nuclear Disarmament, som blev dannet i 1983 i USA af bl.a. sangeren Harry Belafonte. Foreningen blev stiftet 1984 med det formål at tilskynde professionelle kunstnere til at stille deres talent og faglige kunnen til rådighed for projekter, der bl.a. støtter fred og nedrustning, beskyttelse af miljøet, international solidaritet og sam-arbejde samt menneskers ligeret uanset hudfarve, køn og religion.

Læs mere på www.kunstnereforfred.dk

 

CRIS The Conflict Resolution Information Source

Privat amerikansk portal med links til utallige amerikanske og internationale konfliktløsnings- og fredsorganisationer. Omfattende samling af artikler og research om alle typer af konflikter dog med vægt på internationale konflikter.

www.crinfo.org

 

IPRAF International Peace Research Association Foundation

IPRAF er stiftet i 1990 til promovering af IPRA International Peace Research Association, som siden 1965 har søgt at forstærke fredsprocessen. IPRAF er ikke-profit organisation.

Læs mere på www.iprafoundation.org

 

MNK Militærnægterkontoret

MNK arbejder for mindre militær i Danmark og i resten af verden. MNK opfordrer alle til at give deres bidrag til en verden med mindre undertrykkelse og mere frihed under ansvar. Dit bidrag kunne være at nægte militæret og melde dig ind i MNK.

Læs mere på www.fred.dk/mnk

 

Valby og Sydvest mod Krig

I forbindelse med optakten til Irakkrigen i starten af 2003 samledes i Valby en række mennesker med forskellig politisk og kulturel baggrund. Samlingspunktet var en fælles modstand mod den forestående Irakkri med henblik på at fremme fredsaktiviteter og udbrede modstanden mod krig og krigsforbrydelser.

Læs mere på www.fredsfestival.dk

 

Nej til Krig

NTK er en fredsbevægelse, der startede under navnet Nej til Irak-krigen, men senere skiftede navn til Nej Til Krig. NTK har flere gange lavet demonstrationer, blandt andet 17. marts 2007 arrangerede de en landsdækene demonstration for at markere 4-årsdagen for krigen i Irak, med et krav om at trække de danske styrker hjem. For tiden er behovet for nedrustning og fred desværre ikke blevet mindre.

Læs mere på www.nejtilkrig.dk

 

Fredsministerium

Fredsministerium er et stadigt voksende netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner fra et fredsministerium, der så kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år.

Læs mere på www.fredsministerium.dk

 

Fredsakademiet

Akademiet er etableret i år 2000, er et instrument som formidler vigtige informationer om krig (herunder retfærdige), fred, folkeret og pacifisme, med det primære formål, at gøre akademiets flere tusinde daglige brugere i stand til at skelne mellem propaganda og korrekte oplysninger om, hvordan krig opstår og freden vindes. Fredsakademiet tænker og formidler fredskultur som drivkraft - en dynamisk proces, der har til formål at udvikle sikkerhed og sikre udvikling for det hele menneske og alle mennesker.

Læs mere på www.fredsakademiet.dk

 

CRIC Centre for Resolution of International Conflicts

CRIC er et research center organiseret som et samarbejde mellem forskere i Danmark fra Københavns Universitet, Københavns Handelsskole, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. CRIC søger at styrke forebyggelse og resolution af voldelige konflikter ved at udvikle analytiske redskaber og praktiske teknikker.

Læs mere på www.cric.ku.dk

En dansk borger har endnu ret til at nægte at bære og producere våben. Denne frihed burde også give os ret til at nægte at betale til krigsførsel

.

 

 

Fredsskattefonden har fremstillet et lovforslag til indførsel af en fredsskat, som alternativ for militærnægtere, der ikke vil deltage i krigsførsel, men som gerne vil arbejde for og betale skat til fredelig konfliktløsning på vilkår med Militærnægterordningen og Liv-, Ære-, Velfærdsparagraffen, der indtil nu kan tilgodese alle og enhvers ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed.

 

Idet borgeren er i sin ret til at nægte at bære våben og lønmodtageren til at nægte at producere krigsmateriel, så bør alle skatteydere også fritages fra obligatorisk militærskat, hvis drab strider imod deres samvittighed.

 

Ideelt skal borgeren så angive sig som fredsskatteyder på selvangivelen. Det konkrete bidrag til en fredsskat ville gå at sikre offentlig sikkerhed, orden, sundhed, moral og andre menneskers fundamentale frihedsrettigheder ved hjælp af fredelige konfliktløsning vha. præventive indsatser mod at forværre konflikter ved at forbedre samfundets midler og mekanismer til at forsoning

samt post-voldelie indsatser mhb. på

såvel som post-voldelige indsatsert til sikre en konflikt ikke bryder op på ny. Altså bør vi yde vores bedste i forhold til det stigende antal flygtninge, vi ser i verden pga. internationale konflikter.

 

Læs hele vores lovforslag på siden, og kontakt os, hvis vi kan samarbejde om at sikre vores ret til fred og frihed.

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved