LÆS FREDSSKATTEFONDEN I DANMARKS VEDTÆGTER

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

 

§1

Foreningens navn er Fredsskattefonden i Danmark, FD, på engelsk Peace Tax Fund of Denmark, PTFD, på tysk Die dänische Friedenssteuer Stiftung, DDFS, og dens hjemstad er København. Fonden er stiftet den 10. maj 1990.

 

§2

Foreningens formål er at bestyre Fredsskattefonden i Danmark. Fredsskattefondens midler indgår som gaver, alt imens midler til administrationen af fonden indgår som kontingent.

 

Stk. 2

at virke for udbredelsen af idéen om en Fredsskat til fredelig konfliktløsning som et ikke-voldeligt alternativ til obligatorisk militærskat og dermed mod lovliggørelse af økonomisk militærnægtelse i lighed med nægtelse af militærtjeneste af samvittighedsgrunde.

 

Stk. 3

at planlægge, fremme og udføre fredelig konflikt-løsning samt ikke-volds aktioner og -kampagner.

 

Stk. 4

at anvende Fredsskattefondens midler til sikring og genskabelse af fred med ikkevoldelige midler, og forbedring af miljøet i såvel Danmark som i andre lande.

 

Stk. 5

at samarbejde med tilsvarende fredsskattefonde i andre lande.

 

 

Kapitel 2: Medlemskab og kontingent

 

§3

Medlemskab af foreningen er åbent for alle, der støtter foreningens formål ved at underskrive støtteerklæring og anerkende alle og enhvers frihed til at vælge at støtte fredelig konfliktløsning frem for militærvæsen. Et medlem skal samtidig oplyse navn og adresse til Fredsskattefonden i Danmark til registrering.

 

§4

Betaling af kontingent er frivilligt men er en forudsætning for stemmeret ved generalforsamling.

 

Stk. 2

Kontingent opkræves én gang årligt. Kontingentets størrelse fastsættes ved landsmødet (se under §5).

 

Stk. 3

Evt. overskud efter udgifter til administration kan indgå som gave til Fredsskattefonden efter beslutning i bestyrelsen. Evt. underskud kan ikke dækkes af midler fra Fredsskattefonden.

 

 

§5

Landsmødet er foreningens højeste myndighed. Det afholdes mindst én gang årligt i april eller maj må- ned på en lokalitet i Danmark. Alle foreningens medlemmer har adgang til landsmødet og medlemmer, som har betalt kontingent, er stemmeberettigede ved landsmødet.

 

Stk. 2

Landsmødet skal indkaldes med mindst 4 ugers skriftligt varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

 

Stk. 3

Forslag til dagsorden skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden landsmødet, evt. forslag til vedtægtsændringer eller ophævelse af foreningen skal dog være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

 

 

§6

Ekstraordinært landsmøde kan indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen.

 

Stk. 2

Ekstraordinært landsmøde kan kræves indkaldt af mindst 10 medlemmer af foreningen ved skriftlig begæring til foreningens bestyrelse med angivelse af formålet med mødet. Et ekstraordinært lands-møde kan forlanges afholdt senest 14 dage efter, at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

 

 

§7

Faste punkter på landsmødets dagsorden er:

 

Stk. 2

Velkomst og præsentation af deltagere.

 

Stk. 3

Valg af dirigent og referent.

 

 

Stk. 4

Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

Stk. 5

De reviderede regnskaber fremlægges til godkendelse sammen med forslag til kontingent og budget.

 

Stk. 6

Eventuelle forslag behandles.

 

Stk. 7

Valg af bestyrelse.

 

Stk. 8

Valg af revisor(er).

 

Stk. 9

Eventuelt.

 

Stk. 10

På landsmødet kan der være oplæg af relevant karakter og udveksling af informationer og erfaringer blandt medlemmerne.

 

§8

Landsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved personvalg gælder almindelig stemmeflerhed. Ethvert stemmeberettiget medlem får en stemme per kandidat, der skal vælges.

 

Stk. 2

På landsmødet kan stemmeretten udøves personligt eller ved skriftlig fuldmagt til en anden person, når fuldmagten er afgivet til dirigenten umiddelbart efter dennes valg. Foreningen skal føre en forhandlingsprotokol.

 

 

Kapitel 3: Bestyrelsen og revisorerne

 

§9

Foreningens daglige ledelse varetages af dens bestyrelse, hvis medlemmer vælges på det årlige landsmøde for en varighed af to år. Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer og 2 suppleanter. De konstituerer sig selv og vælger formand og kasserer.

 

Stk. 2

2 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. Beslutninger træffes ved konsensus.

 

Stk. 3

Bestyrelsens beslutninger træffes ved konsensus.

 

Stk. 4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer deltager. Over bestyrelsens mø- der føres protokol. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer.

 

§10

Kassereren modtager og kvitterer for alle indtægter og fører separate regnskaber for administration og for Fredsskattefondens midler. Foreningen opretter konto i et pengeinstitut. De reviderede regnskaber fremlægges på det årlige landsmøde sammen med forslag til kontingent og budget. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

§11

Der vælges hvert år på det ordinære landsmøde 2 revisorer, som til enhver tid har ret til at efterse og gennemgå regnskaber og kassebeholdninger.

 

Kapitel 4: Ændringer af vedtægter, ophævelse af foreningen

 

§12

Ændringer af vedtægterne kan kun foretages på et landsmøde, hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for.

 

§13

Ophævelse af foreningen kan kun foretages på et landsmøde, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor 2/3 stemmer for. Har 2/3 af de tilstedeværende stemt for forslaget, men er landsmødet i øvrigt ikke beslutningsdygtigt, skal et ekstraordinært landsmøde afholdes inden 1 måned, og på dette møde tages beslutning uden hensyn til de fremmødtes antal, dog kræves det, at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ophævelsen af foreningen.

 

§14

Forinden gyldig vedtagelse af foreningens ophævelse skal landsmødet have vedtaget en plan for afviklingen af foreningens økonomiske forpligtelser og have taget beslutning om anvendelse af foreningens administrationsmidler og fredsskattefondens midler. Evt. overskud skal gå til fredsskabende aktiviteter.

 

Således vedtaget på landsmødet 27. juli 2016.

Download PDF udgave af Fredsskattefonden i Danmarks vedtægter her.

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved