LÆS FREDSSKATTEFONDEN I DANMARKS LOVFORSLAG

Vi fremstiller hermed lovforslaget om fredelig konfliktløsning som ikke-voldeligt alternativ til obligatorisk militærskat:

 

§ 1

Borgernes skattebetaling skal ikke imod deres samvittighed kunne benyttes til finansiering af militærvæsen.

§ 2.a

Enhver skatteyder har ret til at anføre sig som fredsskatteyder på selvangivelsen.

§ 2.b

Virksomheder og juridiske personer skal også kunne registreres som fredsskatteydere.

§ 3

Skatteindbetalingen fra fredsskatteydere indgår på en særlig konto i statens indkomstbudget og -regnskab. Herfra kan ikke anvendes penge til militære formål, men der kan forholdsmæssigt anvendes midler til sikring af fred og konfliktløsning ud fra ikke-voldelig tankegang, og dermed uden militær indsats.

§ 4

Ejendomme og formuegenstande tilhørende fredsskatteydere må ikke administrativt udpeges til militære formål.

 

§ 5

Af de skatter, som indbetales af fredsskatteydere, tilstræbes det at anvende en forholdsmæssig andel, svarende til militærudgifternes andel af statsbudgettet, til finansiering og støtte til f.eks. følgende formål:

 

§ 5.a

Forskning i årsager til internationale konflikter, i konsekvenserne af brugen af militær magt, og i konsekvenserne af brugen af ikke-voldelig konfliktløsning.

 

§ 5.b

Forskning i omstilling fra militær produktion til civil produktion.

§5.c

Institutioner og projekter som fremmer anvendelsen af ikke-voldelig konfliktløsning, f.eks. gennem undervisning og mægling, herunder evt. bidrag til den internationale fredsskattebevægelses projekter.

§ 5.d

Projekter for naturbevarelse og naturgenopretning.

§ 5.e

Eventuel til uddeling af internationale fredspriser.

§ 5.f

Information om udvikling indenfor ikke-voldelig fredssikring og -konfliktløsning.

§ 5.g

Støtte til og omsorg for de mennesker, som flygter fra krig fremfor at tage del i den.

§ 5.h

Forebyggelse af voldelige konflikter ved civil konfliktstyring, -håndtering og –transformation samt stabilisering af post-voldelige konfliktramte områder.

§ 5.i

Etablering af human sikkerhed ved styrkelse af udsatte samfunds sociale og miljømæssige strukturer eller ved stabilisering af demokratiske styringsprocesser med udgangspunkt i borger- og menneskerettigheder.

 

§ 6

Generelt tilskrives fredsskatteydernes bidrag til en offentlig forvaltet fredsfond med henblik på at sikre offentlig sikkerhed, orden, sundhed, moral og andre menneskers fundamentale frihedsrettigheder.

 

Read our legislative proposal in English whilst enjoying these pretty pictures:

Fredsskattefonden i Danmark | info@fredsskattefonden.dk

Copyright @ All Rights Reserved